Skip to main content

Vedett collects and processes your data to analyse our traffic and for ads to your interest. By browsing you agree to our essential setting. By accepting all, you consent to a personalized experience.

Manage

Bavet contest terms

VEDETT x BAVET x komrads ACTIE 2022

Wedstrijdreglement en bepalingen

Deze regels zijn van toepassing op de ‘Vedett x Bavett x Komrads actie 2022‘ wedstrijd die georganiseerd wordt door DUVEL MOORTGAT NV, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Breendonkdorp 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer 0400.764.903, hierna genoemd “Duvel“.

Artikel 1 – Duur

Deze wedstrijd zal beginnen op 25 april 2022 en zal eindigen op 25 mei 2022 om 23u59 in België. Dit is een tijdelijke campagne zonder aankoopverplichting.

De prijswinnaars zullen geselecteerd worden volgens een wedstrijdformule, die beschreven wordt in Artikel 5 hieronder.

De actie duurt 1 maand, waarbij er aan het einde van deze looptijd 140 paar sportschoenen Bavet/Vedett/Komrads gewonnen zijn. Per week worden er 2 à 3 winnaars per zaak gekozen! (4 weken lang verdeeld over 14 zaken)

Artikel 2 – Deelnemers

De wedstrijd staat open voor inwoners van België die ten minste 18 jaar oud zijn, met uitsluiting van de personen die hieronder in artikel 2.2 beschreven worden.

2.2 De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd:

 • (a) werknemers van Duvel of bedrijven die verbonden zijn aan Duvel en hun marketingadviseurs, evenals hun respectievelijke familieleden die op hetzelfde adres verblijven, en
 • (b) iedereen die ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd.

Artikel 3 – Fraude

In het geval van misbruik, bedrog of fraude behoudt Duvel zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan deze en/of andere Duvel wedstrijden.

Artikel 4 – Prijzen

De prijs van de wedstrijd bestaat uit het volgende: één paar sportschoenen Bavet/Vedett/Komrads.

 • 4.1 De prijzen ligt vast en zijn dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde ervan in cash geld. Tevens zijn de prijzen persoonsgebonden, Duvel zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om de prijs over te dragen aan derden.
 • 4.2 Bij weigering van de prijs door een winnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs aan een winnaar, vervalt deze prijs.

Artikel 5 – Wedstrijd

In totaal kunnen 140 deelnemers een één paar sportschoenen van Bavet/Vedett/Komrads winnen volgens deze wedstrijdformule:

 • 5.1. Deelnemers nemen deel via de landingspagina op vedett.com/bavet. Ze komen hierop terecht door de unieke code in te geven op de website die ze kunnen ontvangen in een van de deelnemende zaken.
 • 5.2. Een geldige deelname voldoet aan deze voorwaarden: 1/ deelnemers geven hun unieke code in en vullen hun gegevens in op de landingspagina via vedett.com/bavet. 2/ deelnemers beantwoorden de wedstrijdvraag. 3/ deelnemers beantwoorden de schiftingsvraag
 • 5.3. De selectie van de winnende deelnames zal , in overeenstemming met dit Artikel 5, uitgevoerd worden door de jury, naar hun goeddunken en zonder enige verplichting om enige motivering voor te leggen aan de deelnemers wat het selectieproces of de selectiebeslissingen betreft.
 • 5.4. Winnaars worden gecontacteerd middels een e-mail met de vraag hun adresgegevens per kerende mail te sturen.

Artikel 6 – Communicatie

Er zal geen enkele communicatie zijn over de uitkomst van de wedstrijd naast de deelname zelf, noch per brief, noch per telefoon of e-mail. Duvel behoudt zich het recht om over de wedstrijd op sociale media te posten.

Duvel behoudt zich het recht om naar deelnemers een e-mail te sturen waarin zij worden opgeroepen om alsnog deel te nemen aan een nieuwe ronde.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 • 7.1 Duvel, de werknemers ervan of elke derde partij, die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs.

 • 7.2 Deelnemen aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, in het bijzonder met betrekking tot technische prestatie, het risico op storingen en, meer algemeen gezien, de risico’s die verbonden zijn met elke verbinding met en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde details tegen mogelijke omleidingen en de risico’s op besmetting met virussen die mogelijk aanwezig zijn in het netwerk. Duvel, de werknemers ervan, of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor fouten zoals: Fouten bij internetoverdrachten; verkeerde hantering van het internet of de gebruikte software; de gevolgen van virussen, bugs, afwijkingen, technische fouten; of alle fouten aan technische hardware of software. Voorgaande opsomming is niet uitputtend.

 • 7.3 Duvel kan nooit, op geen enkele manier, aansprakelijk gesteld worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die voortvloeit uit enig gebrek, of voor om het even welke storing, de uitsluiting van deelnemers of de annulering van de wedstrijd voor om het even welke reden. Dit is eveneens van toepassing op elk rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die kan voortkomen uit een verbinding met de site. Alle deelnemers moeten de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om hun persoonlijke details en software programma’s op hun computer te beschermen tegen elke soort besmetting. De deelnemers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de verbinding met de Duvel pagina op Facebook en voor de deelname aan de wedstrijd.

 • 7.4 Duvel behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.

Elke betwisting zal geregeld worden door de rechtbanken van Antwerpen (inclusief het vredegerecht) en zal uitsluitend door Nederlands recht geregeld worden.

Artikel 8 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden.

Artikel 9 – Identificatie

De persoonlijke gegevens op het inschrijfformulier zijn doorslaggevend voor het bepalen wie de handeling van deelname heeft uitgevoerd en daarmee de legitieme winnaar is.

Artikel 10 – Bekendmaking

De winnaars worden uiterlijk vrijdag 3 juni gecontacteerd.

De winnaars worden telefonisch en/of per e-mail gecontacteerd. Duvel zal maximaal driemaal proberen deze winnaars te contacteren. Ze hebben een termijn van vijf werkdagen om te reageren en akkoord te gaan met de prijs. Na het verstrijken van deze termijn zal een nieuwe winnaar uitgeroepen worden volgens het klassement van de resultaten van de winkel en zal gecontacteerd worden volgens dezelfde procedure.

Artikel 11 – Bescherming van uw Persoonsgegevens

Duvel is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd en verwerkt de persoonsgegevens van de kandidaten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en meer bepaald overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De kandidaten vinden meer informatie hieromtrent op de website van Duvel: https://www.duvel.com/disclaimer.

Deelnemers worden erop gewezen dat hun persoonlijke gegevens door Duvel zullen worden verwerkt met het oog op het beheer van deze wedstrijd (verwerking van de wedstrijdinschrijvingen en contactopname met de winnaars). Duvel zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers niet aan derden verzenden, behalve in het geval van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de deelnemer. De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens vertrouwelijk te houden. De organisator bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende de duur noodzakelijk voor het beheer van deze wedstrijd en maximum tot 3 weken na het einde van de wedstrijd. De deelnemer heeft het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan, indien nodig, vragen om verbetering, wissing of overdraagbaarheid van zijn gegevens door contact op te nemen met Duvel. De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Houd er rekening mee dat in het geval van annulering van uw gegevens of in het geval van verzet tegen de behandeling, uw deelname aan deze wedstrijd zal worden geannuleerd.

De deelnemers stemmen ermee in dat elke fout of onjuiste informatie van identiteit of adres automatisch leidt tot de eliminatie van de deelname.

De deelnemende winkels ontvangen geen persoonlijke gegevens van de deelnemers van deze wedstrijd.

Artikel 12 – Aanvaarding wedstrijdregels

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. Dit wedstrijdreglement zal tevens beschikbaar zijn in de winkel.

Artikel 13 – Publicatie

Alle deelnemers aanvaarden en stemmen ermee in dat, als ze winnen en mits hun goedkeuring, hun naam op de Facebookpagina van Vedett, het Instagramprofiel en vedett.be zal geplaatst worden.

VEDETT x BAVET ACTIE 2022

Règlement et conditions du concours

Les présentes règles s’appliquent au concours «VEDETT x BAVET ACTIE 2022» organisé par DUVEL MOORTGAT SA, dont le siège social est sis Breendonkdorp 58 à 2870 Puurs, inscrite au Registre des Personnes Morales d’Anvers, division Malines, sous le numéro d’entreprise 0400.764.903, ci-après dénommée «Duvel».

Article 1 – Durée

Le concours débutera le 25 avril 2022 et se terminera le 25 mai 2022 à 23.59h. Il s’agit d’une campagne éphémère sans obligation d’achat.

Les gagnants seront désignés suivant la formule de concours décrite à l’Article 5 ci-dessous.

Article 2 – Participants

 • 2.1  Le concours est ouvert à toutes les personnes d’au moins 18 ans domiciliées en Belgique, à l’exclusion des personnes décrites à l’Article 2.2 ci-dessous. Duvel se réserve le droit de demander une copie de la pièce d’identité.
 • 2.2  Les personnes suivantes sont exclues de la participation au concours :
  • (a) les travailleurs de Duvel ou de sociétés liées à Duvel et leurs conseillers marketing, ainsi que les membres de leur famille résidant à la même adresse, et
  • (b) toute personne liée, directement ou indirectement, à l’organisation du concours.

Article 3 – Fraude

En cas d’abus, dol ou fraude, Duvel se réserve expressément le droit d’exclure le(s) participant(s) concerné(s) de la participation à ce concours et/ou à d’autres concours organisés par Duvel.

 Article 4 – Prix

Le prix du concours consiste en ce qui suit : une paire de chaussures de sport Bavet/Vedett/Komrads.

 • 4.1  Les prix sont fixes et ne peuvent être échangés, même contre d’autres biens ou leur valeur en espèces. Les prix sont également personnels, Duvel n’honorera pas les demandes des gagnants de transférer le prix à des tiers.
 • 4.2  Les prix sont fixes et ne peuvent donc pas être échangés, ni contre d’autres biens, ni contre leur valeur en espèces. Les prix sont personnels, en conséquence de quoi Duvel rejettera toute demande de cession du prix à un tiers.
 • 4.3  En cas de refus du prix par un gagnant, ou de non-remise d’un prix à un gagnant pour un quelconque autre motif, le prix en question sera annulé.

Article 5 – Principe du concours

Au total, 140 participants peuvent gagner une pair chaussures de Bavet/Vedett/Komrads selon cette formule de concours:

 • 5.1. Les participants participent via la page d’accueil sur vedett.com/bavet. Ils le découvrent en demandant le code unique dans l’un des entreprises participants.
 • 5.2. Une participation valide remplit ces conditions : 1/ les participants mettent le code unique et renseignent leurs coordonnées sur la page d’accueil via vedett.com/bavet. 2/ les participants répondent à la question du concours. 3/ les participants répondent à la question subsidiaire.
 • 5.3. La sélection des candidatures gagnantes sera, conformément au présent article 5, effectuée par le jury, à sa discrétion et sans aucune obligation de fournir une quelconque justification aux participants concernant le processus de sélection ou les décisions de sélection.
 • 5.4. Les gagnants seront contactés par e-mail avec la demande d’envoyer leurs coordonnées par retour de courrier.

Article 6 – Communication

Aucune communication ne sera faite au sujet du concours, en dehors de la participation en elle-même, ni par la poste, ni par téléphone, ni par e-mail.

Article 7 – Responsabilité

 • 7.1  Duvel, ses travailleurs ou toute tierce partie qui collabore à l’organisation du concours ne peuvent en aucun cas être tenus responsables d’éventuel(le)s pertes ou dommages de quelque nature que ce soit découlant de l’organisation du concours, y compris de la participation au concours, de la désignation des gagnants et de la remise du prix.
 • 7.2  La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites d’Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, le risque d’interruption, et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. Duvel, ses travailleurs ou toute tierce partie qui collabore à l’organisation du concours ne sauraient en aucune circonstance être tenus responsables de défaillances comme :

  Des transmissions erronées de données sur Internet ; une mauvaise utilisation d’Internet ou du logiciel employé ; les conséquences de virus, bugs, anomalies ou défaillances techniques ; ou toute défaillance du matériel technique ou du logiciel. Cette liste n’est pas limitative.

 • 7.3  Duvel ne peut en aucune façon être tenue responsable de tout(e) dommage ou perte direct(e) ou indirect(e) découlant d’un défaut, ou d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, de l’exclusion de participants ou de l’annulation du concours pour quelque motif que ce soit. Cela vaut également pour tout(e) dommage ou perte direct(e) ou indirect(e) qui résulterait d’une connexion au site. Il appartient aux participants de prendre les précautions nécessaires pour protéger leurs données personnelles et logiciels stockés sur leur ordinateur contre toute atteinte. Les participants assument l’entière responsabilité de la connexion à la page Duvel sur Facebook et de la participation au concours.
 • 7.4  Duvel se réserve le droit de modifier, reporter, raccourcir ou annuler le concours ou une partie de celui-ci, par exemple en raison de circonstances imprévues, de modifications apportées à la législation ou à la suite d’une décision du Service Public Fédéral (SPF) compétent. Dans ce cas, les participants ou d’autres personnes n’ont pas le droit de réclamer des dommages et intérêts ni une quelconque compensation.

Tout litige sera tranché par les tribunaux d’Anvers (y compris la justice de paix) et sera exclusivement régi par le droit belge.

Article 8 – Réclamations

Aucune sorte de réclamation quant au concours et à la procédure de celui-ci ne sera acceptée.

Article 9 – Identification

Tous les participants doivent s’identifier en envoyant leurs données de contact personnelles par e-mail à Duvel si celle-ci en fait la demande. Les données personnelles indiquées dans cet e-mail adressé à Duvel détermineront exclusivement et immuablement qui a posé l’acte de participation et, par conséquent, l’identité du gagnant légitime.

Article 10 – Proclamation des gagnants

Les gagnants seront contactés au plus tard le vendredi 3 juin 2022.

Artikel 11 – Bescherming van uw Persoonsgegevens

Les dispositions légales relatives au traitement des données à caractère personnel seront applicables. Toutes les données fournies par les participants dans le cadre de la participation au concours seront traitées par DUVEL MOORTGAT SA, dont le siège social est sis Breendonkdorp 58 à 2870 Puurs, inscrite au Registre des Personnes Morales d’Anvers, division Malines, sous le numéro d’entreprise 0400.764.903.

Ces données seront exclusivement utilisées aux fins suivantes :

 • pour traiter la participation au concours ;
 • pour prendre contact avec les gagnants.

Article 12 – Acceptation des règles du concours

En participant au concours, le participant accepte, sans aucune réserve, le contenu et toutes les dispositions du présent règlement, ainsi que toute décision que les organisateurs pourront prendre en vue de garantir le bon déroulement du concours.